KONTAKTY

A-0balky.cz, Libor Schořík
Pflegrova 3, 613 00 Brno
tel: 606 715 405 - provoz
tel: 605 80 40 80 - vyzvednutí zboží
a-obalky@seznam.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

                      www.A-Obalky.cz

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde prodávající je podnikatel:  Libor Schořík, Pflegrova 3, 613 00  Brno, IČO 61440833, DIČ: cz7103313833 zapsáno v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brně.

Právní  vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a dále v rozsahu  zák.č.40/1964 Sb., občanským zákoníkem č.634/1992 Sb. a zák.č.513/1991  Sb.

Vymezení pojmů:

prodávající – jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti

kupující – zákazník, nakupuje zboží nebo užívá služby

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy  a kupní smlouva je  uzavřena doručením písemného souhlasu  prodávajícího  s tímto návrhem  (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Podáním  objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí  s nimi.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k  uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny,  poskytnuty třetí osobě apod.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Cena

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a bez ceny za dopravu.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

V. Objednávky

Objednávat je možno následujícím způsoby:

-       objednávkou přes e-shop www.a-obalky.cz

-       telefonicky na čísle 606 715 405, 605 80 40 80

-       e-mailem a-obalky@seznam.cz

Prodávající  není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal  zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na  přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již  potvrzené prodávajícím, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní  pokutu (storno poplatek) ve výši 25% z ceny zboží. Úhradou smluvní  pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné vzniklé  škody.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že se již zboží  nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně  prodávajícího.

V případě zboží, které kupující objednává a  momentálně není skladem, bude kupující neprodleně informován a bude  navrhnuto alternativní řešení.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím:

Kupující  má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě  14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků  komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva,  musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne  od převzetí zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Kupující  má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od  převzetí zboží. Zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní  dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu,  ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že bude vrácené  zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu  snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).


Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a)  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem  započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c)  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho  osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo  zastarání.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě,  doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu  prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem  odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního  dokladu.


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se  zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele  odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá  účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním  související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět,  budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

V případě  špatného zacházení nebo skladování s dodávaným zbožím nebude reklamace uznána.

 

Vrácené zboží poslané na dobírku nebude přijato!

Je nutné vždy dát prodávajícímu předem vědět, že mu bude doručena zásilka zpět.

 

VI. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující, který má učiněnou objednávku, nebo osoba jím pověřená.

Osobní odběr je nutno nejprve dohodnout  prostřednictvím mailu nebo telefonicky.

Zasílání

Zboží je zasíláno Českou poštou, prostřednictvím Zásilkovny či ostatních přepravců. 

O  odeslání zásilky je kupující informován emailem. Na zboží je vystavena  faktura v papírové či elektronické podobě.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu a-obalky@seznam.cz nebo na tel.: 606 715 405 , sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu  zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace  neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva  věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o  rozpor s kupní smlouvou.

VII. Záruční podmínky

Záruční  podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a  účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní  doklad.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné  obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.03.2014. Prodávající si  vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.